Tillbaka
Vidgat ansvar för lastsäkring
I Sverige har chauffören ensam ansvaret för att lasten på fordonet är säkrad. Det har man inom transportbranschen upplevt som ett problem under lång tid. Ofta är chauffören inte ens med när godset lastas och säkras.
Nu vill Vägverket att lagen ändras.

Trafikförordningen är skriven utifrån att föraren lastar fordonet eller åtminstone har kontroll över lastningen. Men ofta är chauffören inte med vid lastningen och i många fall sker omlastning av godset på flera ställen i transportkedjan.
På regeringens uppdrag har Vägverket utrett hur straffansvaret för brott mot bestämmelserna om lastsäkring bör utformas. Nu vill Vägverket att lagen skrivs om så att den som utför lastningen eller säkringen av lasten ska vara ansvarig.
Dessutom ska den som lastar kunna säkerställa att lastning och säkring är korrekt utförd, till exempel med ett intyg.

Vägverket föreslår bland annat följande ändringar i Trafikförordningen:
  • att fordonsägarens skyldigheter utökas till att omfatta lastning och säkring av last.
  • att bestämmelserna om lastning kompletteras med krav på hur fordonet ska vara lastat.
  • att den som utför lastningen och lastsäkringen ska kunna styrka att den är korrekt utförd
  • att den som avlämnar gods ska lämna uppgifter om godsets beskaffenhet.
  • att den som lastat och/eller säkrat lasten kan dömas till böter om han uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna.

Ansvaret
Det innebär att huvudansvaret kommer att ligga kvar på föraren men att han ska kunna klara sig undan straff om han till exempel blivit vilseledd av ett oriktigt intyg.
I Norge, Danmark och Finland gäller i princip samma ansvarsförhållanden som i Sverige. Men i Tyskland och Storbritannien har även lastaren och fordonsägaren ansvar för lastning och säkring.
I Belgien håller man precis på att skriva om lagen om transporter på väg i det avsnitt som berör godstransporter. Den belgiska lagstiftningen innehåller för närvarande i princip samma bestämmelser om förarens skyldigheter och ansvar som den svenska.
Utöver det så håller man på att utarbeta bestämmelser om skyldigheter och ansvar för den som ger transportuppdrag, alltså ett delat ansvar.
Det kommer inte att vara tillåtet att ge uppdrag som medför brott mot bestämmelser om mått och vikt, lastning och lastsäkring, kör- och vilotider eller hastighet.
Enligt Vägverkets utredare Jan Petzäll är Belgien ett föregångsland i denna fråga. Han hoppas också att man ska få en harmonisering av reglerna inom EU i framtiden.
– Vad gäller fordonskraven så arbetar man redan på det och även för lastsäkring jobbar man just nu fram en europeisk standard. Vad jag vet så har man inte kommit till ansvarsfrågan ännu, men jag hoppas att vi får se en harmonisering även vad gäller ansvarsfrågan.
Vägverkets utredning har kartlagt dagens situation inom godstransportbranschen och sammanställt de viktigaste synpunkterna ur transportörernas, förarnas, varuägarnas, transportindustrins och polisens synvinkel.

Positiva
Bland annat har Svenska Åkeriförbundet vid flera tillfällen velat få en ändring av lagstiftningen just vad gäller ansvarsfrågor om lastsäkring och överlast. Även Sveriges Transportindustriförbund anser att lagen inte motsvarar tillämpningen i verkligheten.
Har du som lett utredningen fått några negativa synpunkter?
– Jag upplever att de flesta är positiva till att sprida ansvaret. Grundtanken i utredningen är att den som i verkligheten har utfört ett arbete också ska ha ansvaret för att han har gjort det korrekt.
– Jag upplever snarare att om förslaget går igenom så blir det egentligen bara en anpassning av lagen till en praxis som redan råder inom branschen, säger Jan Petzäll.
Rapporten har överlämnats till näringsdepartementet som har skickat den på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 19 januari 2004.
Längst upp